Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A [ОБЫЧНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА]

AA
385300,Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
село Красногвардейское,
ул. Чапаева, 93

8 (87778) 5-34-61
amokr@adygheya.gov.ru

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!Баннер Служу Родине.jpg

Новостная лента

Элемент не найден!

Возврат к списку


Анонсы и пресс-релизы

Къулыкъур зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу

14.04.2023

Зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тет къулыкъур зы­щыщыр, ащ шIуагъэу пылъыр цIыфхэм икъоу ашIэрэп. Адыгеим идзэ комиссар шъхьа­Iэу Александр Аве­риным къызэриIуагъэмкIэ, мыр егъэзыгъэ Iофэу щытэп, ­шъхьадж ишIоигъоныгъэкIэ къы­хехы. Мы лъэныкъом къэралыгъом мылъкоу пэIуигъахьэрэр бэ. Дзэ­къулыкъушIэхэм аратырэ ахъщэм фэдэ пчъагъэкIэ къызэ­рэ­хагъэхъощтым фэгъэ­хьыгъэ документ зэхэубыта­гъэхэу, хэ­­бзэ актхэу агъэхьазырыгъэхэр шIэхэу къыдэ­кIы­щтых.

— Зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тет къулыкъум кIэтхагъэхэр хэу­шъхьафыкIыгъэ операциер зыщыкIорэм зэу ащэщтхэп, — еIо республикэм идзэ комиссар шъхьаIэ. — Лъэныкъо пстэумкIи, дзэ Iофыр зэрахэтэу, спе­циалист дэгъу охъуфэхэ ахэр агъэхьазырыщтых. УIэшыгъэ КIуачIэхэм ахэт нэбгырэ пчъагъэм хэгъэхъогъэныр зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тет къулыкъум ипшъэрылъ. Дзэ частьхэр зыщыкIэрэ нэбгырэ пчъагъэр мобилизациемкIэ рагъэкъугъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу дзэр икъоу зэтегъэпсыхьагъ ыкIи зэрифэшъуашэу ипшъэрылъхэр Украинэм щегъэцакIэ.

ФэгъэкIотэнхэр, ахъщэ тынхэр

Зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъур зыхьын зылъэкIыщтым, ащ ахъщэ тынэу ыкIи фэгъэкIотэныгъэу иIэхэм къатегущыIагъ АР-м идзэ комис­сариат ипащэ дзэ патриотиче-
скэ IофшIэнымкIэ иIэпыIэгъоу Одэжьдэкъо Руслъан.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къулы­къур зыхьын зылъэкIыщтыр илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу 60-м нэс зыныбжьхэр ары, зэзэгъыныгъэм мэзи 6 пIалъэкIэ кIатхэх, нэужым ар лъа­гъэ­кIотэн амал яI. Класси 9 нахь мымакIэу гъэсэныгъэ иIэнэу щыт, ипсауныгъэкIэ купэу «А» е «Б» къыхиубытэн фае.

— Социальнэ фэгъэкIотэнхэм ащыщ къулыкъушIэр зы­гъэпсэфыгъо зэрыкIощт гъогупкIэр ежьми, иунагъо щыщ зы нэбгырэми ыпкIэ зэрэхэмылъыр. Угъоин ипотечнэ системэм хэ­лажьэрэм илъэсищ къулыкъум ыуж ежь иунэе псэупIэ зэригъэгъотынымкIэ фитыныгъэ иIэ мэхъу. Унэе псэупIэ зимыIэу бэджэндэу зыштагъэм ахъщэм къыфырагъэгъэзэжьы. Дзэ­къу­лыкъу­шIэхэм ыпкIэ зыхэмылъ медицинэ IэпыIэгъу арагъэгъоты, япсауныгъэ ыкIи ящыIэныгъэ страховать афашIы, — къыIуагъ Одэжьдэкъо Руслъан.

«Именные подразделения» зыфиIохэрэм (цIэ гъэнэфагъэ иIэу шъолъыр пэпчъ ащызэхащэхэрэр) зэзэгъыныгъэ шIыкIэм тетэу ахэхьащт гуфитхэм ахъщэ тынхэр къаратых.

— IэнатIэу ыIыгъым елъытыгъэу иоклад фэдитIу;

— мазэ къэс сомэ мин 200 фэдиз;

— хэушъхьафыкIыгъэ пшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэрэм чэщ- зы­мафэм сомэ мини 8 (мазэм мин 240-м кIахьэу);

— мин 300-м нэсэу пре­миехэр.

— Къыхэгъэщыгъэн фае хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлажьэхэрэм зэкIэми къэралыгъо статусэу «Зэо зэпэуцужьхэм яветеран» зыфи­Iорэр къазэрафагъэшъуашэрэр, — къеIуатэ Р.

Одэжьдэкъом. — Ар зиIэм ипенсие процент 32-рэ ахъщэ тедзэу къыфыхэхъо, зыщыфэе уахътэм зыгъэ­псэфыгъо мэфэ 15 къаIихын елъэкIы, псэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIухьэрэм ипроцент 50 еты, мазэ къэс ахъщэ тынхэр къыIокIэ, дзэкъу­лыкъушIэхэм якIэлэцIыкIухэр зэнэкъокъу шIыкIэм хэмытхэу хэушъхьафыкIыгъэ квотэкIэ апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьанхэ амал яI. Джащ фэдэу мэзих къулыкъур ыхьынымкIэ зэзэ­гъыныгъэм зэрэкIатхэрэ закъом пае ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ мин 200 (IофшIэгъу мэфипшIым къы­кIоцI) къыраты. УФ-м игъунапкъэ шIокIэу пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зыгъэцакIэхэрэм мазэ къэс сомэ мин 200 — 500-м нэс къагъэхъэн алъэкIы.

Мы ахъщэ тынэу зигугъу къэтшIыгъэхэм къэралыгъом джыри фэдэ пчъагъэ ахигъэ­хъон гухэлъ иI, ащ фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэ гъэнэфагъэхэм джырэ уахътэм ахэплъэх.

Iэшъынэ Сусан.


Возврат к списку